Garantipolicy

Garantipolicy

Garantipolicy

BÆRBAR MULTIMEDIA BEGRENSET : FRIVILLIG PRODUSENTGARANTI VILKÅR OG BETINGELSER
 
HVIS DU ER EN FORBRUKER:
  1. DETTE GARANTIDOKUMENTET ER SEPARAT OG TILLEGG TIL DINE JURIDISKE RETTIGHETER OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER.
  2. DU HAR RETT TIL Å VELGE OM DU GJELDER UNDER DENNE GARANTIEN OG/ELLER UNDER DINE JURIDISKE RETTIGHETER.
  3. HVIS DU HAR SPØRSMÅL VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHETER (F.EKS. OMTREKKELSEN AV DE JURIDISKE RETTIGHETENE DU HAR, OG HVEM DU KAN UTØVE DINE JURIDISKE RETTIGHETER MOT), VENNLIGST SNAK MED LOKALE RÅDGIVNING FOR BORGERE.
VENNLIGST SE VÅRE ONLINE VILKÅR OG BETINGELSER FOR EN FORKLARING AV HVEM EN "FORBRUKER" ER I DENNE SAMMENHENG.
 
1. Garanti
  • Denne garantien gjelder for alle produkter produsert av eller på vegne av Portable Multimedia Limited ("vi" / "oss" / "vår") som er kjøpt på eller etter ikrafttredelsesdatoen som er angitt øverst i dette garantidokumentet. Hvis du kjøpte produktet før denne datoen, kan du kontakte oss for å få informasjon om de frivillige garantivilkårene fra produsenten (hvis noen) som gjaldt da du kjøpte produktet.
  • Alle produkter produsert av oss eller på våre vegne og som har fordelen av denne garantien, selges med en frivillig produsentgaranti for følgende perioder:
   • Elektroniske varer (slik som dashcams): 12 måneder fra og med kjøpsdatoen, bortsett fra tilbehør og oppladbare batterier knyttet til slike produkter som skal ha garantiene beskrevet i henholdsvis klausuler 1.2.2 og 1.2.3.
   • Tilbehør som hodetelefoner, kabler, fester og etuier: 6 måneder fra og med kjøpsdato.
   • Alle oppladbare batterier: 6 måneder fra og med kjøpsdato.
  • Den frivillige produsentgarantien som gis av oss i henhold til dette dokumentet, er en "Return to Base"-garanti. Dette betyr at produktet må returneres til oss eller vår utpekte kundestøtteleverandør i landet (eller en forhandler under de omstendighetene som er beskrevet i punkt 5.1) for å få en reparasjon, erstatning eller refusjon (som fastsatt i samsvar med dette garantidokumentet). Prosessen for og vilkårene knyttet til retur av produkter til oss er beskrevet i våre Retningslinjer for retur.
  • Hvis det oppstår en defekt i materialer og/eller utførelse i forhold til et produkt som har fordelen av denne garantien hvor som helst i verden innenfor den aktuelle garantiperioden som er angitt ovenfor, vil vi gi den tekniske støtten beskrevet i klausul 3 og, der vi bestemmer at defekten det klages over har fordelen av denne garantien, vil vi gi den relevante løsningen angitt i klausul 4.
  • Vær oppmerksom på at vi i alle tilfeller forbeholder oss retten til å inspisere produktet og verifisere defekten det klages over og gyldigheten av garantikravet – dette vil vanligvis innebære at vårt produktreparasjonssenter utfører en intern inspeksjon for å bekrefte gyldigheten av garantikravet.
  • Garantien beskrevet i dette garantidokumentet gis til alle kjøpere, uavhengig av hvor i verden produktet med fordelen av denne garantien er kjøpt.
  • Enhver setning i dette garantidokumentet som innledes med uttrykkene inkludert, inkluderer, spesielt, for eksempel eller lignende uttrykk, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense betydningen av ordene som står foran disse uttrykkene.
  • Vi vil gi garantiservice med rimelig dyktighet og forsiktighet.
2. Forhold som ikke dekkes av vår produsentgaranti
  • Garantien i klausul 1 gjelder ikke for feil i materialer og/eller utførelse forårsaket av eller som oppstår fra:
   • rimelig slitasje;
   • forsettlig skade, feil bruk og misbruk, unormale lagrings- eller arbeidsforhold, ulykke, uaktsomhet fra din eller en tredjeparts side;
   • bruk av ikke-godkjent tilbehør eller komponenter;
   • unnlatelse av å betjene, bruke, lagre eller vedlikeholde produktene i samsvar med brukerinstruksjonene (inkludert bruk av feil strømforsyninger); eller
   • enhver endring eller reparasjon utført av deg eller av en tredjepart som ikke er en av våre autoriserte reparatører, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.
  • VIKTIG: Tap eller ødeleggelse av data. Sørg for at du sikkerhetskopierer alle data før du sender inn produktet til garantiservice, fordi sikkerhetskopiering av data ikke er en del av garantiservicen, og dataene dine kan bli slettet, gå tapt eller bli ødelagt under garantiservicen.
  • Skjermpiksler:
   • Piksler kan svikte under normal produktlevetid. Én pikselfeil (som beskrevet i paragraf 2.3.2 nedenfor) i løpet av hvert driftsår anses som normalt og ikke en grunn til bekymring eller et garantikrav.
   • Et vanlig 7" eller 8,5" LCD-panel inneholder 336 960 piksler. Større skjermer har betydelig mer. Én pikselfeil = 0,00003 % feilfrekvens eller bedre.
   • Eventuelle garantikrav med hensyn til pikselfeil vil bli avvist der nivået av pikselfeil er innenfor toleransene beskrevet i denne paragraf 2.3.
3. Produktstøttesenter og teknisk støtte
  • Vi vil, i løpet av den gjeldende garantiperioden som er beskrevet i punkt 1.2 ovenfor, gi teknisk støtte og assistanse via vår hjelpelinje for produktstøttesenteret.
  • Hjelpelinjenummeret til Product Support Centre er +44 (0) 2920 866429. Hjelpelinjen er tilgjengelig for både forhandlere, distributører og kunder. Telefonen er åpen fra kl. 09.00 til 21.00 GMT/BST (alt etter hva som er aktuelt), sju dager i uken. Adressen til Product Support Centre er Product Support Centre, Unit B, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly, CF83 3ED.
  • Eksperter er tilgjengelige for å gi teknisk støtte og assistanse med hensyn til alle produkter innenfor NEXTBASE, SOVOS, COBY, Voyager, In Car Bite, In Kitchen Bite og andre Voyager-Systems-produkter.
  • Samtalekostnader vil påløpe for å ringe vårt produktstøttesenter. Prisene vil avhenge av hvor du befinner deg og nettverksleverandøren din. Kontakt din nettverksleverandør for mer informasjon.
  • Rettsmidler tilgjengelig i forhold til et gyldig garantikrav
Hvis vi etter mottak og gjennomgang av produktet ditt er enige i at den påklagede defekten er omfattet av garantien som er beskrevet i dette dokumentet, vil
  • For garantikrav fremsatt innen 28 dager etter kjøpet.
   • Vi vil etter eget skjønn gi full refusjon av den betalte prisen (sammen med eventuelle leveringskostnader - alltid med forbehold om fradrag som er tillatt i henhold til våre Returretningslinjer for produktet eller levere et nytt erstatningsprodukt, i hvert tilfelle når det defekte produktet har blitt returnert til produktstøttesenteret i henhold til standard returprosedyre - se våre Retningslinjer for retur.
   • Eventuelle manglende komponenter eller tilbehør eller kundefremkalt skade kan bli belastet forhandleren eller distributøren eller trukket fra eventuell refusjon.
   • Alle refusjoner vil bli behandlet i samsvar med våre Returretningslinjer.
  • For garantikrav som fremsettes innen 29 dager - 365 dager etter kjøpet.
   • Alle produkter som faller inn i denne kategorien vil etter vårt skjønn enten bli reparert eller erstattet; du vil ikke være kvalifisert for refusjon.
  • Garantikrav anses å være "fremsatt" på datoen de først rapporteres til (i) forhandleren som du kjøpte produktet fra eller (ii) til vårt produktstøttesenter, etter behov – se avsnitt 5 for mer informasjon.
  • Alle reparerte produkter og erstatningsprodukter skal beholde fordelen av garantiperioden som gjenstår for det originale produktet.
  • I tilfelle vi utsteder et erstatningsprodukt under denne garantien, vil vi tilby et produkt med lignende egenskaper og funksjonalitet i tilfelle det originale produktet ditt ikke lenger er en del av vårt nåværende modellutvalg eller vi ikke har erstatninger tilgjengelig.                  
4. Hvordan fremsette krav i henhold til denne frivillige produsentgarantien
  • Innen 28 dager etter kjøpet: Ta kontakt med forhandleren du kjøpte produktet fra, så hjelper de deg gjerne med å fremme krav i henhold til denne garantien. Hvis du har kjøpt produktet i nettbutikken vår, kan du kontakte vårt produktstøttesenter, så hjelper vi deg gjerne. Avhengig av hvor du befinner deg, kan vi henvise deg til vår utpekte kundestøtteleverandør i landet for å få hjelp.
  • Etter 28 dager etter kjøpet -365 dager etter kjøpet: Send alle garanti- og supportforespørsler til vårt produktstøttesenter, så hjelper vi deg gjerne. Avhengig av hvor du befinner deg, kan vi henvise deg til vår utpekte kundestøtteleverandør i landet for å få hjelp.  
 
5. Generelt
  • Hvis en domstol finner en del av dette garantidokumentet ulovlig, vil resten fortsette å gjelde . Hver av klausulene i denne garantien fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige, vil de resterende klausulene forbli i full kraft og virkning.
  • Vårt ansvar:
   • Vi påtar oss intet ansvar for tap eller ødeleggelse av data som oppstår under utførelsen av garantiservice, og slikt ansvar er herved utelukket. Det er ditt ansvar å ta sikkerhetskopi av dataene på produktet ditt - se punkt 2.2 for mer informasjon om ditt ansvar i forbindelse med data.
   • Hvis du er forbruker:
    • Med unntak av det som er angitt i punkt 6.2.1, er vi ansvarlige overfor deg for forutsigbare tap og skader forårsaket av oss hvis vi ikke overholder vilkårene i denne garantien. Generelt vil vårt eneste ansvar overfor deg i henhold til dette garantidokumentet være å levere et reparert eller erstattet produkt eller en refusjon (som bestemt av vilkårene i denne garantien). Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, er vi imidlertid ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av at vi bryter denne kontrakten eller unnlater å utvise rimelig aktsomhet og dyktighet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er påregnelig hvis det enten er åpenbart at det vil skje, eller hvis både vi og du visste at det kunne skje på det tidspunktet kontrakten ble inngått.
    • Vi er ikke ansvarlige for forretningstap . Hvis du er forbruker, leverer vi kun varene til deg til privat og privat bruk. Hvis du bruker varene til kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, vil vårt ansvar overfor deg være begrenset som angitt i punkt 6.2.3 nedenfor.
   • Hvis du ikke er forbruker:
    • Ditt eneste rettsmiddel under denne garantien skal være reparasjon, erstatning eller refusjon som bestemt i samsvar med vilkårene i denne garantien. Vi skal på annen måte ikke ha noe ansvar overfor deg for tap, ansvar, kostnader, krav, krav, skader eller utgifter som oppstår under eller i forbindelse med denne garantien, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte ; og
    • I tilfelle eksklusjonen i klausul 6.2.3.1 anses å være ineffektiv eller uhåndhevbar av en eller annen grunn, skal vårt maksimale ansvar overfor deg som følge av eller i forbindelse med denne garantien ikke overstige prisen du betalte for det relevante produktet som det relevante kravet under denne garantien gjelder.
    • Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, for tap av fortjeneste eller indirekte tap eller følgetap som oppstår under eller i forbindelse med denne garantien; og
   • Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det . Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører; for svindel eller uredelig uriktig fremstilling.
  • Variasjon og hele avtalen:
   • Hvis du er forbruker:
    • Vi godtar generelt ingen endringer i disse garantivilkårene. Hvis vi godtar noen endringer i vilkårene i denne garantien med deg, vil vi registrere endringen(e) skriftlig slik at vi og du er klare med hensyn til vilkårene som gjelder.
    • Dette garantidokumentet vil generelt inneholde alle vilkårene vi har blitt enige om i forhold til den frivillige produsentgarantien som tilbys av oss. Hvis vi godtar ytterligere vilkår med deg, vil vi registrere endringen(e) skriftlig slik at vi og du er klare med vilkårene som gjelder.
   • Hvis du ikke er forbruker:
    • Dette garantidokumentet utgjør hele avtalen mellom oss i forhold til vår frivillige produsentgaranti og erstatter og opphever alle tidligere avtaler, løfter, forsikringer, garantier, representasjoner og forståelser mellom oss, enten skriftlige eller muntlige, knyttet til vår frivillige produsentgaranti.
    • Du samtykker i at du ikke skal ha noen rettsmidler i forhold til noen erklæring, representasjon, forsikring eller garanti (enten gjort uskyldig eller uaktsomt) i forhold til vår frivillige produsentgaranti som ikke er angitt i dette garantidokumentet. Du godtar at du ikke skal ha noe krav for uskyldig eller uaktsom uriktig fremstilling eller uaktsom feilinformasjon basert på noen uttalelse i dette garantidokumentet.
   • Garantigiveren under garantien angitt i dette dokumentet er:
    • Portable Multimedia Limited, et selskap registrert i England og Wales. Selskapets registreringsnummer 04038169. Firmakontor Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, Storbritannia.
    • Hvordan kontakte oss. 
     • Du kan kontakte oss ved å ringe kundeserviceteamet vårt på telefon +44 (0)1276 855641 eller ved å skrive til oss på sales@voyager-systems.co.uk og Portable Multimedia Limited, Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, Storbritannia.
     • Hvis du ønsker teknisk støtte eller hjelp, kan du kontakte vårt produktstøttesenter:
     • Hjelpetelefonnummeret til Product Support Centre er +44 (0) 2920 866429.
     • Hjelpelinjen er tilgjengelig for både forhandlere, distributører og kunder.
     • Åpningstidene er kl. 09.00 til 21.00 GMT / BST (alt etter hva som passer), syv dager i uken.
     • Produktstøttesenterets adresse er Product Support Centre, Unit B, Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly, CF83 3ED.
     • Samtalekostnader vil påløpe for å ringe oss. Prisene vil avhenge av hvor du befinner deg og nettverksleverandøren din. Kontakt din nettverksleverandør for mer informasjon.
    • Dette garantidokumentet skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i landet der du kjøpte det relevante produktet som dekkes av denne garantien.
Garantivilkår og -betingelser oppdatert 22.10.19